Pazar Araştırması

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması bir değerlendirme aşaması olarak nitelendirilebilmektedir. Bu aşamada genel olarak, hedeflenen pazar hakkında bilgi toplanmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri kitlesi ve rakipler analiz edilmektedir. Pazar araştırması sırasında hedef pazarda yer alan müşteri kitlesinin toplumsal ve kültürel alışkanlıkları, sosyoekonomik durumları hakkında bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler pazardaki talebin eğilimini göstermektedir. Dolayısıyla piyasaya arz edilecek olan ürünün veya hizmetin hedef pazardaki talep ile paralel olup olmadığı analiz edilebilmektedir. Bunun yanı sıra hedef pazarda bulunan rakip firmalar ile rekabet edebilme düzeyinin ölçülebilmesi konusunda da pazar araştırması önem taşımaktadır.

“Pazar araştırması, işletmelerin sadece yeni pazar alanları oluşturmasına değil birçok alanda kendi eksikliklerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmesine de katkı sağlamaktadır.”

Pazar Araştırmasının Faydaları Nelerdir?

Pazar araştırmasının işletmelere olan yararları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletme performansı tespit etmek,
 • Pazarlama sorunlarının tespiti ve çözüm yollarını geliştirmek,
 • Rakip analizi yapmak ve rakiplere göre yeni stratejiler oluşturmak,
 • Müşteri sadakatini güçlendirmek,
 • Yeni müşteri kitlelerine ulaşmak,
 • Yeni satış ve pazarlama kanallarını keşfetmek,
 • Tüketici eğilimlerini belirlemek ve bu eğilime göre yeni stratejiler oluşturmak,
 • Var olan satış ve pazarlama kanallarındaki aktifliği artırmak için yeni yöntemler geliştirmek.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Günümüz koşullarında birçok farklı sektör ve bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. Ayrıca bu şirketlerin ürün veya hizmet sunduğu farklı müşteri kitlelerinin farklı ihtiyaçları ve talepleri bulunmaktadır. Dolayısıyla pazar araştırmaları bu farklılıklara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak temelde iki tür piyasa araştırması bulunmaktadır:

 • Kantitatif (Nicel) Araştırmalar:

  Adından da anlaşılacağı üzere bu araştırma türünde sayısal verilere ulaşma amacı ön plandadır. Kantitatif araştırmada üretilecek ürüne veya sunulacak hizmete yönelik müşteri kitleleri ile görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler yüz yüze, telefon yoluyla, internet aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu görüşmelerde müşteriye belirli bir formatta bulunan sorular yöneltilmekte ve elde edilen veriler ile müşterilerin talep eğilimi istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenmektedir. Nicel yöntem kapsamında araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilen yöntemler; anket araştırması, tanımlayıcı araştırma ve ilişkisel araştırmadır.

 • Kalitatif (Nitel) Araştırmalar:

  Bu yöntem ile nicel araştırma yöntemine göre daha küçük veriler elde edilmektedir. Davranış araştırmaları, odak grup araştırmaları, mülakatlar ve projektif teknikler kalitatif araştırma yönteminin araçları arasında yer almaktadır. Nitel yöntem küçük örneklemlerden iç görüler elde etmeyi amaçlamaktadır. İç görüler araştırmacı tarafından yorumlanmaktadır. Nitel yöntem kapsamında araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilen yöntemler; birebir görüşme, odak grupları, etnografik araştırma, metin analizi ve örnek olay araştırmasıdır.

Pazar Araştırması Aşamaları Nelerdir?

Problem Tanımı:

Bu aşama pazarlama araştırmasının başlangıcını oluşturmaktadır. Temel olarak araştırmanın amacı ve arka planı belirlenmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında hangi verilere ihtiyaç duyulduğu ve bu verilerin elde edilmesi halinde nasıl kullanılacağı bu aşamada tanımlanmaktadır.

Soruna Bir Yaklaşım Getirilmesi:

İkinci aşamada araştırma soruları ve gereksinim duyulan verilerin detaylıca belirlenmesi ile soruna uygun bir yaklaşım getirilmektedir.

Araştırma Tasarımının Belirlenmesi:

Bu aşamada araştırmayı uygulamaya dökmek için bir plan oluşturulmaktadır. Bu planda ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesindeki işlemler detaylandırılmaktadır. Hipotezlerin test edilmesi, araştırma sırasında katılımcılara yöneltilecek sorulara karar verilmesi ve katılımcılardan alınabilecek cevapların belirlenmesi gibi çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

Veri Toplama veya Saha Çalışması:

Kısaca veri toplama aşamasıdır. Bu aşamada bireysel görüşmeler veya saha çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Veri toplamada meydana gelebilecek hatalar araştırmayı yanlış bir sonuca götürebileceğinden verilerin toplanması sırasında denetim ve kontrollerin gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

Veri Analizi:

Bu aşamada öncelik doğruluğundan emin olunan verilerin öne çıkarılmasıdır. Bu nedenle yanlış veya hatalı veriler elenerek doğru bilgiler ile istatistiksel pazar araştırma yararlanılarak analizler yapılmaktadır. Elde edilen sonuçların geçerliliği de bu aşamada değerlendirilmektedir.

Raporlama ve Sunum:

Bu aşamada yapılan araştırma derlenmektedir. Araştırma aşamalarının başından sonuna kadar olan sorun tespiti, mantıksal çerçeve, veri toplama, analizler ve sonuç bir dokümanda derlenmektedir. Bu dokümanın amacı hedef pazarlara karar verme sürecinde bir yol gösterici olmaktır.