Kalkınma Ajansları yerel bölgenin kalkındırılması, rekabet gücü yaratılması, ekonomisini olumsuz etkileyebilecek durumları önleyerek ortadan kaldırmak ve yatırım kapasitesini artıracak önemi bulunan projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sunar. Bu tür desteklerde teklif çağrısı yapılmaz. Fakat fizibilite desteğinden yararlanmak isteyen projelerin proje teklif çağrısında belirtilen başvuru sahibi, ortaklar ve maliyetlerin uygunluğu kapsamında belirtilen kriterlere uyması beklenir. 

Kalkınma Ajansı fizibilite desteği olarak proje başına tahsis edilen ajans destekleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin F bendine göre o yıl belirlenen limitin iki katını geçemez. Yararlanıcıların eş finansmanı zorunlu değildir fakat olması öncelikli desteklenen bir durumdur. 

Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve başvuru itibariyle 5 sene süresince kâr dağıtımı yapmayacağını sözleşmede belirten kooperatifler Kalkınma Ajansı fizibilite desteği programından yararlanabilirler. Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar bu destekten faydalanamazlar. Ortakların da başvuru sahipleri ile aynı kriterlere sahip olmaları beklenir. Uygulama süresi sözleşme imzalanmasından bir gün sonra başlar. Fizibilite desteği alan projelerin en geç bir yıl içinde tamamlanması gereklidir. 

Program kapsamında Bölge Planı’nda belirtilen yatırım fizibiliteleri, kamu kurumlarının yatırım fizibiliteleri, güdümlü proje desteği alan projelerin fizibilite çalışmaları, organize sanayi bölgesi gibi özel yatırım alanlarının projelerine yönelik fizibiliteler önceliklidir. 

Projenin Kalkınma Ajansı fizibilite desteği alabilmesi için sosyal kalkınmaya katkı yapması, ekonomik tehditleri ortadan kaldırması ve girişimcilik kapasitesini artırması hedeflerinden en az biriyle paralellik göstermesi beklenir. Fizibilite desteği sağlanmayan çalışmalar, fizibilite hazırlanırken kullanılacak şablonlar, başvuru sahiplerinin uygunluk kriterleri ve destek miktarlarının oranları bakanlık tarafından belirlenir. 

Nasıl Başvurulur? 

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yapılır. Aynı başvuru sahibi tek bir program yılı içinde fizibilite desteği için en fazla 4 defa başvuru yapabilir fakat ajans en fazla 2 proje için mali destek sunar. Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlanan ve ajansa verilen her teklif genel sekterin önderliğinde en az 3 ajans uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu tarafından en fazla 1 ay sürede incelenir. Başvurular Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde yer alan kriterlere uygunluğu açısından değerlendirilip Kalkınma Ajansı fizibilite raporu dosyasının teknik ve mali uygunluğu ölçülür. Projenin konuyla bağlantısı, yöntemi, sürdürülebilir olması, bütçe ve maliyetlerin uygunluğu adımlarında onaya engel teşkil eden bir durum olmaması halinde sonra yönetim kurulu toplantısında verilecek onay ile projelere destek sağlanır. 

Yararlanıcı sözleşme gerekliliklerini en geç 1 sene içinde yerine getirerek fizibilite raporunu Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlayarak bitirilmeli ve ajansa sunulmalıdır. Kalkınma Ajansı fizibilite raporu ajansa sunulmaz ya da gerekli kurallara uymazsa sözleşme feshedilerek destek geri alınır. 

Fizibilite Danışmanlığı Nedir? 

Fizibilite danışmanlığı çeşitli sektörlere yönelik verilen ekonomik, teknik ve mali analizler sunan bir hizmettir. Herhangi bir alanda yatırım yapmadan önce zaman ve parasal açıdan gereksiz yere kaynak tüketilmemesi adına yatırım fikrinin veya projesinin yapılabilir (feasible) olup olmadığını belirlemek için fizibilite çalışması yapmak gerekir. Bu çalışmalar alanında uzman personellerimiz tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu çalışmalar yıl bazında sermaye ihtiyacı, kâr, zarar gibi önemli verileri içerir böylece yatırımı gerçekleştirecek olan finansörleri ikna edebilmek için gerekli en somut çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmaların sonucunda pazar araştırması yapılır, bu alanda piyasada yeteri kadar talep olup olmadığı, projenin teknik, ekonomik finansal açıdan karlı olup olmadığı öğrenilir. Öğrenilen bu veriler çerçevesinde yatırım projesi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar alınır. Bu kapsamda gerçekleştirilen fizibilite danışmanlığı size zaman ve parasal açıdan minimum zarar maksimum fayda sağlarken yatırımınızın ya da kuracağınız işin geleceği için de en doğru kararı vermenize yardımcı olur.  

Progem Danışmanlık olarak ilgili Kalkınma Ajansları mali destek projeleri kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.