Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. 

1)Programda Hangi Ülkeler Yer Almaktadır

Programda, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. 

2)Programa Türkiye'den hangi iller dahildir?
Programın Türkiye'de kapsadığı 25 il şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

3)Kimler başvurabilir? 

A)Merkezi ve Yerel Yönetim Makamları: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler,  Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları,  Bakanlıklar ve taşra teşkilatları
B)Kamu Hukukuna Tabi Kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri,  Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları)
C)Sivil Toplum Kuruluşları (Ayrıca su, enerji ve ulaşım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler, diğer KİT’ler, Uluslararası örgütler): Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

4)Projeler hangi alanlarda sunulabilir?

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi kapsamında aşağıda belirtilen iki özel hedef belirlenmiştir.

Özel Hedef 1- Karadeniz Havzasında iş ve girişimciliğin desteklenmesi

Öncelik 1.1:Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortaklaşa teşvik etmek

Öncelik 1.2:Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernizasyonu artırmak 

Özel Hedef 2- Karadeniz Havzasında çevresel korumanın koordinasyonunun ve deniz kirliliğinin ortaklaşa azaltılmasının teşviki

Öncelik 2.1:Ortak çevresel izlemenin geliştirilmesi

Öncelik 2.2:Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetlerinin teşvik edilmesi

5) Projelere ne kadar fon sağlanmaktadır?

Programın 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 49 milyon Avro olup bu tutarın 39 milyon Avro’luk kısmı ENI (European Neighbourhood Instrument) katkısı; 10 milyon Avroluk kısmı ise IPA katkısıdır. Ulusal eş finansmanlarla birlikte Programın toplam bütçesi 53,9 milyon Avrodur.

Bir Projenin uygulanması için sunulan projenin bütçesi, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

 

Asgari tutar (Avro)

Azami tutar (Avro)

 

Öncelik 1.1

500.000,00

1.500.000,00

Öncelik 1.2

300.000,00

700.000,00

Öncelik 2.1

500.000,00

1.000.000,00

ENI hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin en fazla %92'sine kadar olmalıdır (her Ana/Proje ortağı için). Ulusal eş finansman oranı, projenin toplam uygun maliyetinin en az %8'i olmalıdır.
Küçük ölçekli yatırımlar proje başına en fazla 500.000 Avroya kadar uygundur.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

A. PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecindeki sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamındaki yeni "Avrupa Bölgesel İşbirliği" hedefinden ve Katılım Öncesi Yardım Aracından eşit miktarda fon tahsisi ile müştereken finanse edilmektedir. Söz konusu programın amacı daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek için Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır. Program alanı Türkiye'de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan'da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idare bölgelerini kapsamaktadır. 

ÖNCELİKLER
Program kapsamında hibe sağlanan projelerle ulaşılmak istenen hedefler aşağıda ifade edilmektedir:

• Karşılaştırmalı avantajlardan hareketle işbirliği alanında sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı hızlandırmak

• İnsanlar ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmek ve bir bütün halinde sosyal kalkınmayı geliştirmek

• Doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunması da dâhil, doğal kaynakların verimli ortak kullanımıyla hayat kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Bu doğrultuda Programın genel hedefine ulaşılmasını teminen 2007-2013 döneminde finanse edilen projelerin seçiminde gözetilmek üzere belirlenen öncelik eksenleri şunlar olmuştur:

1. Sürdürülebilir Sosyal ve İktisadi Kalkınma

2. Hayat Kalitesinin Artırılması

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi’dir. 2021-2027 döneminde programa katılması beklenen ülkeler Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya, Tunus’tur.

Programın Türkiye’deki program alanı TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR31 (İzmir), TR32 (Aydın, Denizli Muğla), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR62 (Adana, Mersin), TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)  bölgeleridir.

Akdeniz Programı Program Öncelikleri:

PO 1 - Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa

SO1.1 Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerinin sahiplenilmesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

SO1.3 Üretime yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, KOBİ’lerin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi ile KOBİ’ler aracılığıyla oluşturulan istihdamın desteklenmesi

PO2 – Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa

SO 2.1 Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı  

SO 2.4 Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi                      SO 2.5 Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin teşvik edilmesi

SO 2.6 Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi

PO4 – Avrupa Sosyal Haklar sütununu uygulayan daha sosyal ve kapsayıcı bir Avrupa

SO 4.2 Uzaktan ve çevrimiçi eğitim öğretim dahil olmak üzere erişilebilir bir altyapı oluşturulması suretiyle kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hizmetlerine erişimin geliştirilmesi

SO 4.5 İlk basamak hekimliği dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık sisteminin kapasite iyileştirmesinin sağlanması ve kurumsal sağlık hizmetlerinden aileve topluluk bazlı sağlık hizmetlerine geçişin teşvik edilmesi

ISO 1 – Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Interreg-özel hedefi

ISO 1.6 Daha iyi bir işbirliği yönetimi için diğer faaliyetler,

Blog yazımızı inceleyerek programlar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

İletişim
05435331195