Sınır ötesi işbirliği programı Avrupa Birliği tarafından ülkemize Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dahilinde kullanılmaktadır. Sınır Ötesi İşbirliği Programı (SÖİ) kapsamında; yerel ve bölgesel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların, belirlenen öncelik alanlarında diğer katılımcı ülkelerdeki muhataplarıyla ortaklaşa olarak uyguladıkları projelere finansman ve hibe desteği sağlanıyor.

Bu çok taraflı işbirliği programında birçok ülke ve ülkemizde programın desteklediği bir çok il yer almaktadır. Bu yazımızda sizlere ülkemizde gerçekleştirilecek sınır ötesi iş birliği programları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği sürecindeki sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamındaki yeni "Avrupa Bölgesel İşbirliği" hedefinden ve Katılım Öncesi Yardım Aracından eşit miktarda fon tahsisi ile müştereken finanse edilmektedir. Söz konusu programın amacı daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek için Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır. Program alanı Türkiye'de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan'da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idare bölgelerini kapsamaktadır. 

Program kapsamında hibe sağlanan projelerle ulaşılmak istenen hedefler aşağıda ifade edilmektedir:

• Karşılaştırmalı avantajlardan hareketle işbirliği alanında sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı hızlandırmak

• İnsanlar ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmek ve bir bütün halinde sosyal kalkınmayı geliştirmek

• Doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunması da dâhil, doğal kaynakların verimli ortak kullanımıyla hayat kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak

Bu doğrultuda Programın genel hedefine ulaşılmasını teminen 2007-2013 döneminde finanse edilen projelerin seçiminde gözetilmek üzere belirlenen öncelik eksenleri şunlar olmuştur:

1. Sürdürülebilir Sosyal ve İktisadi Kalkınma

2. Hayat Kalitesinin Artırılması